ลงทะเบียนรับ Code เพื่อร่วมแข่งขันด้วยเครื่องซิมูเลเตอร์ Playstation 4
ที่ติดตั้งโปรแกรม Gran Turismo Sport ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด
วันที่ 1-3 กรกฏาคม 2559 ณ Zpot Light โซนฟวเจอรพารค รังสิต
วันที่ 8-10 กรกฏาคม 2559 ณ ลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์
PROFILE  :
TITLE
NAME
LASTNAME
EMAIL
@
MOBILE
BIRTDAY
วันที่คาดว่าจะเข้าร่วมงาน
SONY ID
DISPLAY NAME
Connect with facebook
REGISTER
*ผู้เข้าแข่งขันโครงการ Nissan GT Academy ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ณ. วันที่ 17 สิงหาคม 2559