WINNER
รายชื่อ 6 ตัวแทนประเทศไทย ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย
เพื่อไปเข้าค่ายฝึก Nissan GT Academy Race Camp
ที่สนามแข่งซิลเวอร์สโตน ประเทศอังกฤษ

นาย ภูรีภัทร พูนเพิ่ม

นาย ดนุวัศ วรกิติไชย

นาย เอกปริญญ์ ถาวรล้ำเลิศ

นาย กนกพันธุ์ วัฒนกิจอนันต์

นาย พงศ์พล นารายพิทักษ์

นาย มนัฏกรณ์ เชียร์เรอร์